ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਵਜ਼

ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਵ, ਜਾਂ BH ਕਰਵ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੁੰਬਕ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਚੁੰਬਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਹਿਸਟਰੇਸਿਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ।ਇਹ ਚੁੰਬਕ ਦੀਆਂ ਚੁੰਬਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਵਕਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਚੁੰਬਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦਰਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਉਪਲਬਧ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਨਟਰਡ ਨਿਓਡੀਮੀਅਮ ਮੈਗਨੇਟ ਅਤੇ ਸਮਰੀਅਮ ਕੋਬਾਲਟ ਮੈਗਨੇਟ ਲਈ ਕਈ ਉੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਾਪਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਵ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇਸਦੇ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਵ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਹੇਠਾਂ ਸਿੰਟਰਡ ਨਿਓਡੀਮੀਅਮ ਮੈਗਨੇਟ ਲਈ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਵ

Br (kGs)

Hcj(kOe)

10.4 10.8 11.3 11.7 12.2 12.5 12.8 13.2 13.6 14 14.3 ਅਧਿਕਤਮ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ.
(°C)
12     N35 N38 N40 N42 N45 N48 N50 N52 80
14  N33M N35M N38M N40M N42M N45M N48M N50M  100
17   N33H N35H N38H N40H N42H N45H N48H   120
20   N33SH N35SH N38SH N40SH N42SH N45SH    150
25 N28UH N30UH N33UH N35UH N38UH N40UH      180
30 N28EH N30EH N33EH N35EH N38EH       200
35 N28AH N30AH N33AH         230

ਹੇਠਾਂ ਸਿੰਟਰਡ ਸਾਮੇਰੀਅਮ ਕੋਬਾਲਟ ਮੈਗਨੇਟ ਲਈ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਵ

Br (kGs)

ਐਚ.ਸੀ.ਜੇ(kOe)

7.5 7.9 8.4 8.9 9.2 9.5 10.2 10.3 10.8 11 11.3 ਅਧਿਕਤਮ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ.
(°C)
15 YX14 YX16 YX18 YX20 YX22 YX24       250
20 YX14H YX16H YX18H YX20H YX22H YX24H         250
8        YXG26M YXG28M YXG30M YXG32M YXG34M 300
18       YXG22 YXG24 YXG26 YXG28 YXG30 YXG32 YXG34 350
25       YXG22H YXG24H YXG26H YXG28H YXG30H YXG32H YXG34H 350
15      YXG22LT        350